ศูนย์ต่างๆ ของคณะ
งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่

งานวิจัยของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยเรื่อง "จัดทำแผนหลักในการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง"
  วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ระบบกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทยแล้วเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม ให้สามารถใช้เป็นกลไกสนับสนุนต่อพัฒนาการของการขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการจัดระบบหมวดหมู่ของกฎหมายพาณิชยนาวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปประมวลผลกฎหมายพาณิชยนาวี
3. เพื่อจัดทำร่างหรือปรับปรุงกฎหมายพาณิชยนาวีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล ตลอดจนพัฒนาการในเรื่องนั้น ๆ
4. เพื่อจัดทำผลของการศึกษาออกมาให้เป็นรูปธรรม โดยที่ปรึกษาจะต้องนำเสนองานดังต่อไปนี้
4.1 รายงานการศึกษา
4.2 ร่างกฎหมายใหม่
4.3 เอกสารประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
4.4 วีดิทัศน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อสารสนเทศเพื่อช่วยในการชี้แจง อาทิเช่น สื่อในรูปแบบการนำเสนอ โดยใช้โปรแกรมไมโคร-ซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ (Microsoft Power Point) เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเพื่อใช้ประโยชน์ในการประชา-สัมพันธ์
  ผู้ทำวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ   ที่ปรึกษาโครงการ
2. รองศาสตราจารย์มัทยา จิตติรัตน์   ที่ปรึกษาโครงการ
3. รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม   หัวหน้าโครงการและนักวิจัย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์   นักวิจัย
5. รองศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา   นักวิจัย
6. รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ฤกษะสุตุ   นักวิจัย
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล   นักวิจัย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์   นักวิจัย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศารทูล สันติวาสะ์   นักวิจัย
10. อาจารย์จินตนา ผลผดุง   นักวิจัย
11. นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุลุ   นักวิจัย
  ผู้สนับสนุนเงินทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
  ปีงบประมาณที่วิจัย 2543

<< ย้อนกลับ

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2546 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย